ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်)
Kayah ဒီးမော့ဆို လိုဘာခို ဆောင်ဒူ 170 858 2000 0.0196
ဒေါဖု ဒေါဖု 46 216 1000 0.0098
ပန်ပက် ပန်ပက်ရွမ်းကူ 79 518 1000 0.0084
ပန်ပက်ဒေါကီး 62 354 1000 0.0084
ပန်ပက်ကတဲကူ 21 136 1000 0.0091
ပန်ပက်ပယ်မဆောင် 32 199 1000 0.0098
ပန်ပက်ဆောင်းလူး 37 245 1000 0.0091
ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) လောလျာခူ 33 166 1050 0.08
ဒေါပိုရှေ့ 17 112 1050 0.08
ဒေါကူလီ 33 175 1050 0.085
လောပလျားလဲ 21 117 1050 0.085
မာခရော်ရှေ့ ပရယ်တော် 40 180 1050 0.0933
ဘောလခဲ ဘူးခူ ဘူးခူ 52 289 600 0.0545
ဘူးခူ 52 289 600 0.0545
ဒေါပိုရှေ့ 19 111 1000 0.067
လောလျာခူ 32 169 1000 0.047
လောပလျားလဲ 22 117 1000 0.0617
ဒေါကူလီ 33 169 1000 0.0613
ပရယ်တော် 44 233 1000 0.066
ထီးသဲကူး 91 504 1000 0.0615
ဒိုးပရယ် ဝှယ်သူတော် 24 128 1050 0.0596
ဒိုးပရယ် 51 213 1050 0.0367
ခိုးရားခူ 33 175 1050 0.0478
ဒေါတကလဲ 138 770 1050 0.048
ဒေါတထော 35 161 1050 0.048
လျားဒူ 21 119 1050 0.0653
ဒေါတထော 35 161 1050 0.048
ထီးဗျားညေ 91 498 1050 0.0576
Sagaing စစ်ကိုင်း စာရေး ရွာသာယာ 62 383 1200 0
Magway ချောက် ဆားတောင် ကံဒေါင်း 93 418 3200 50000
သြဇာတော ဩဇာတော 407 1696 4800 60000
ဩဇာတော 407 1696 3200 50000
မကွေး ဂျုတ်ကုန်း ခင်ပြန့်ကြီး 148 664 4800 51000
Mandalay ညောင်ဦး တောင်ဇင်း ကောင်းပင်စီ 30 110 3600 0.03
မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 8000 0.0536
မယ်ညို 45 178 4800 0.0267
မယ်ညို 45 178 4800 0.0246
မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
မယ်ညို 45 178 6400 0.0328
မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
ရိုးကန် ရိုးကန် 254 1115 1600 0.0064
မယ်ညို 45 178 6400 0.0328
မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
ရိုးကန် 254 1115 6400 0.0264
မယ်ညို 45 178 8000 0.0392
ထီးပု ကြမ်းတီး 100 492 1600 0.035
ကြမ်းတီး 100 492 0 0
Rakhine မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3359 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရသေ့တောင် နွားလှကျော် နွားလှကျော် 308 1520 2500 0.5
နွားလှကျော် 308 1520 2500 0.5
ဘာတလေ ဘာတလေ 387 2169 2500 0.5
ဘာတလေ 387 2169 2500 0.5
ကျောက်ဖြူ စနဲမင်းပြင် ချင်းရွာမင်းပြင် 171 803 800 0.05
ချင်းရွာမင်းပြင် 171 803 800 0.05
အမ်း မွှား ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
Shan ပင်းတယ ကူးကော် ရှမ်း 85 383 3200 0.0234
သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 1600 0.0063
ကြိမ်တော 96 438 1600 0.009
ကျောင်းရှေ့ကျင် 63 307 3200 0.0198
တမဲ နန်းပလန် 65 260 3200 0.0126
မြေခြား (မြောက်) မြေခြား (မြောက်) 129 571 3200 0.027
နန်းပလန် 65 260 3200 0.0126
ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.0126
ပိန်းနဲပင် 129 571 3200 0.027
ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.252
ရှမ်း 85 383 1600 0.0108
ချုပ်ချက် (အရှေ့) 63 307 3200 0.0234
ရှမ်း 85 383 3200 0.0216
မိုးနဲ ကုန်းလွန်း လွိုင်ချို 19 105 800 0.045
မောက်မယ် ဟိုလွိုင် မိုက်နု 118 657 1600 40000
လွိုင်ချို 19 105 800 0.045
ကြိမ်တော 96 438 3200 0.0198
မြင်းမူး လက်လဲ 139 589 1600 0.0144
ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.0126
အင်းပလက် 202 992 0 0.018
နန်းပလန် 68 292 0 0.018
သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 0 0.018
သရက်ပြား 159 738 0 0.018
ပိန်းနဲပင် 116 456 3200 0.027
ပွေးလှ စင်္ကြာကုန်း 120 630 3200 0.0144
ရှမ်း 85 383 3200 0.0216
ကြိမ်တော 87 429 3200 0.0198
မြေခြား (မြောက်) 129 571 1200 0.0135
ပိန်းနဲပင် 116 456 1200 0.0135
ဒရယ်အင်း 95 445 3200 0.027
ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ဒရယ်အင်း 95 445 3200 0.027
လက်လဲ 139 589 1600 0.0153
ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0198
ကြိမ်တော 87 429 1600 1600
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ကလော သီခေါင် မြေခြား (မြောက်) 138 685 20000 0.15
ညောင်ရွှေ တောင်တို တံတားဦး 46 252 1600 0.018
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ပင်လောင်း ပေါ့အင် လွယ်တက် 42 224 8000 0.108
နန်းပုလင်း ချမ်းရွာ 57 322 8000 0.1035
ပိန်းနဲကုန်း 111 547 1600 0.018
ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ခြား 46 229 1000 0.0105
ဖါလိုင်ခြား 46 229 1000 0.0105
ဖါလိုင်ခြား 46 229 2000 0.021
ဖါလိုင်ခြား 46 229 2000 0.021
ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
လွယ်ပွတ် ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
လွယ်ဆောင် 91 673 2000 0.015
လွယ်ဆောင် 91 673 1000 0.008
ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 2000 0.013
ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ပင်စုံ ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ထီထဲထိုး 83 492 1000 0.024
ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ဆောင်ညိမ့် 62 492 1000 0.0255
ဆောင်ညိမ့် 62 492 1000 0.0255
ဆောင်ညိမ့် 62 492 2000 0.051
ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.0059
လိုက်တနျား 19 176 1000 0.009
တောရ 138 685 1000 0.013
တောရ 138 685 1000 0.013
လွယ်တဖြီး 68 376 2000 0.018
မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0099
ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0099
နန်းပလန် 65 260 3200 0.0108
ပိန်းနဲပင် 116 456 1600 0.0135
ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
မြေခြား (မြောက်) 129 571 4800 0.0405
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 600 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
အင်းပလက် 202 992 0.0135 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
ထီဆုံအပေါ် 72 412 1000 0.0136
ထီဆုံအပေါ် 72 412 1000 0.0136
ပန်အောင်း 42 242 1000 0.013
ဘော်နင်း ကျောက်တံခါး 49 386 5000 0.0375
လက်မောင်းကွေး 107 579 5000 0.0375
လွယ်မော စင်းစုတ် 89 507 8000 0.09
မြေခြား (မြောက်) 129 571 3200 0.027
ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ဖြီစိန်းနား 176 698 1000 0.014
မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ထီဆုံ(ပေါ်) 72 412 1000 0.0136
ထီအုံ(အောက်) 58 312 1000 0.013
ချုပ်ချက် (အရှေ့) 63 307 3200 0.0234
ထီရီး 222 752 1000 0.0152
ထီဆုံအောက် 58 312 1000 0.013
နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု ၊လိုက်တနျား 19 176 1000 0.009
ဆောင်ငိုင်း 62 492 1000 0.0255
ဆောင်ငိုင်း 62 492 1000 0.0255
ဆောင်ငိုင်း 62 492 2000 0.051
Ayeyarwady လပွတ္တာ ညောင်လိန် သဲဖြူကုန်း 441 1675 1350 0.028
Nay Pyi Taw ပျဉ်းမနား တောင်သာ အုဋ်ကျင်း 295 1745 2000 0.009
အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.003
အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.004
အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.004
လယ်ဝေး ပင်သောင် ပိတောက်စမ်း 49 199 3000 0.04
ဇလီငှက်ကြီးတောင် သဲကြီးကုန်း 114 474 3000 0.032
ပိတောက်စမ်း 49 199 3000 0.04
တဲကြီးကုန်း 114 474 3000 0.032
ဇေယျာသီရိ ရေဆင်း ​ရေဆင်း 899 3898 2000 10000
ပုဗ္ဗသီရိ သပြေစမ်း သပြေစမ်း 245 849 2000 0.02
ဖြုတ်ခွဲ စက်ကုန်း 121 581 1000 0.02
ဖက်တဲကုန်း 68 358 1000 0.02
စက်ကုန်း 121 581 1000 0.02
ဖက်တဲကုန်း 68 358 1000 0.02
Bago တောင်ငူ ကျောက်တိုင် ၆မိုင် 50 156 0 0
(၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
ဆိပ်ဖူး (တောင်) ၄မိုင်(​ကျောက်ခဲအိုင်)​ကျေးရွာ 50 320 0 0
(၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
(၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
ကဝ တံတားဦး တံတားဦး 116 1000 1600 0.072
စာဖြူစု 86 354 1600 0.024
(၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 1000 12000
(၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 2000 24000
စာဖြူစု 86 354 1600 0.024
ပေါက်ခေါင်း အင်ငါးခွ အင်ငါးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ဖိုးကုန်းကံကြီးကျေးရွာ 84 245 1000 0.0714
ချောင်းဖြောင့် ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ဖိုးကုန်းကံကြီး 84 245 1000 0.0714
ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ဖိုးကုန်းကံကြီး 84 245 1000 0.0714
ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
တံတားဦး 116 1000 1600 0.072
ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153