ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင် မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-14
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-13
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-12
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-11
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-10
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-09
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-08
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-07
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-06
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-05
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-04
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-03
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-02
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-06-01
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-05-31
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 DRD ေရ႐ွားပါးေက်းရြာ 2021-05-30
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 DRD ေရ႐ွားပါးေက်းရြာ 2021-05-30
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-05-30
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-05-29
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးခရိုင် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 DRD 2021-05-28