ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်များ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ရုံး ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

ကျေးဇူးပြု၍ ပြည်နယ်/တိုင်း (သို့) မြို့နယ်ရွေးချယ်ပါ