ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်)
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0099
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0099
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း ချောင်းဖြောင့် ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3359 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ စနဲမင်းပြင် ချင်းရွာမင်းပြင် 171 803 800 0.05
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ စနဲမင်းပြင် ချင်းရွာမင်းပြင် 171 803 800 0.05
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်း မွှား ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်း မွှား ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်း မွှား ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်း မွှား ရှောက်ခြုံ 195 839 1500 0.025
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း အင်ငါးခွ ဖိုးကုန်းကံကြီး 84 245 1000 0.0714
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း ချောင်းဖြောင့် ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10050 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် နွားလှကျော် နွားလှကျော် 308 1520 2500 0.5
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် ဘာတလေ ဘာတလေ 387 2169 2500 0.5
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း ချောင်းဖြောင့် ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် နွားလှကျော် နွားလှကျော် 308 1520 2500 0.5
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် ဘာတလေ ဘာတလေ 387 2169 2500 0.5
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း အင်ငါးခွ ဖိုးကုန်းကံကြီး 84 245 1000 0.0714
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် (၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 2000 24000
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် (၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 1000 12000
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း အင်ငါးခွ အင်ငါးခွကျေးရွာအုပ်စု၊ဖိုးကုန်းကံကြီးကျေးရွာ 84 245 1000 0.0714
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ခေါင်း ချောင်းဖြောင့် ဇွဲကွင်း 80 305 1000 0.0153
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ထီဆုံအပေါ် 72 412 1000 0.0136
နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိ ရေဆင်း ​ရေဆင်း 899 3898 2000 10000
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ ညောင်လိန် သဲဖြူကုန်း 441 1675 1350 0.028
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ဇလီငှက်ကြီးတောင် တဲကြီးကုန်း 114 474 3000 0.032
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ တံတားဦး စာဖြူစု 86 354 1600 0.024
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ တံတားဦး တံတားဦး 116 1000 1600 0.072
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ တံတားဦး တံတားဦး 116 1000 1600 0.072
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ တံတားဦး စာဖြူစု 86 354 1600 0.024
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ပင်သောင် ပိတောက်စမ်း 49 199 3000 0.04
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ထီဆုံအပေါ် 72 412 1000 0.0136
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ပန်အောင်း 42 242 1000 0.013
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ထီဆုံ(ပေါ်) 72 412 1000 0.0136
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ထီအုံ(အောက်) 58 312 1000 0.013
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ပင်စုံ ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် မီးရယ် 117 787 1000 0.0195
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ ဖြုတ်ခွဲ စက်ကုန်း 121 581 1000 0.02
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ ဖြုတ်ခွဲ ဖက်တဲကုန်း 68 358 1000 0.02
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ ဖြုတ်ခွဲ စက်ကုန်း 121 581 1000 0.02
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ ဖြုတ်ခွဲ ဖက်တဲကုန်း 68 358 1000 0.02
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ညိမ့် 62 492 2000 0.051
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 0.0135 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ငိုင်း 62 492 2000 0.051
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် (၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ဆောင် 91 673 1000 0.008
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ဇလီငှက်ကြီးတောင် သဲကြီးကုန်း 114 474 3000 0.032
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
နေပြည်တော် လယ်ဝေး ပင်သောင် ပိတောက်စမ်း 49 199 3000 0.04
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ဆိပ်ဖူး (တောင်) ၄မိုင်(​ကျောက်ခဲအိုင်)​ကျေးရွာ 50 320 0 0
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် (၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ညိမ့် 62 492 1000 0.0255
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ငိုင်း 62 492 1000 0.0255
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော သီခေါင် မြေခြား (မြောက်) 138 685 20000 0.15
ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေ တောင်တို တံတားဦး 46 252 1600 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း ပေါ့အင် လွယ်တက် 42 224 8000 0.108
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း နန်းပုလင်း ချမ်းရွာ 57 322 8000 0.1035
ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေ တောင်တို ပိန်းနဲကုန်း 111 547 1600 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ဘော်နင်း ကျောက်တံခါး 49 386 5000 0.0375
ရှမ်းပြည်နယ် ကလော ဘော်နင်း လက်မောင်းကွေး 107 579 5000 0.0375
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လောင်း လွယ်မော စင်းစုတ် 89 507 8000 0.09
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် တောရ 138 685 1000 0.013
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် တောရ 138 685 1000 0.013
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် လွယ်တဖြီး 68 376 2000 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 600 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) မြေခြား (မြောက်) 129 571 3200 0.027
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) မြေခြား (မြောက်) 129 571 4800 0.0405
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ခြား 46 229 2000 0.021
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.0059
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ထီးပု ကြမ်းတီး 100 492 0 0
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 2000 0.013
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် လိုက်တနျား 19 176 1000 0.009
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ဒိုးပရယ် ဝှယ်သူတော် 24 128 1050 0.05956
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ဒိုးပရယ် ဒိုးပရယ် 51 213 1050 0.03668
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ဒိုးပရယ် လျားဒူ 21 119 1050 0.06532
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု ၊လိုက်တနျား 19 176 1000 0.009
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ပင်စုံ ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ညိမ့် 62 492 1000 0.0255
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိ သပြေစမ်း သပြေစမ်း 245 849 2000 0.02
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ဆောင်ငိုင်း 62 492 1000 0.0255
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် (၆)မိုင်​ကျေးရွာ 50 156 0 0
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ဖြီစိန်းနား 176 698 1000 0.014
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ထီဆုံအောက် 58 312 1000 0.013
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူ ကျောက်တိုင် ၆မိုင် 50 156 0 0
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ပင်စုံ ထီဟင်းခါး 50 257 1000 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ထီထဲထိုး 83 492 1000 0.024
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ခိုဖွန်းရွာသစ် 49 275 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) ဒုံလိတန် 107 569 1000 0.0053
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 65 260 3200 0.0108
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) ပိန်းနဲပင် 116 456 1600 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 1600
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ပွန့်ရမ်း 222 752 1000 0.0152
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ထွဲ 212 1067 1000 0.004
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် တောင် (အရှေ့) လွယ်ဆောင် 91 673 2000 0.015
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် လွယ်ပွတ် ထီရီး 222 752 1000 0.0152
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ခြား 46 229 2000 0.021
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 1000 0
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ခြား 46 229 1000 0.0105
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ရေထွက် 50 257 1000 0.006
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ထီဟန်းထိုး 34 180 1000 0.006
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲ ဘူးခူ ဘူးခူ 52 289 600 0.0545
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 1600 0.0198
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ထီးပု ကြမ်းတီး 100 492 1600 0.035
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ဒရယ်အင်း 95 445 3200 0.027
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြင်းမူး လက်လဲ 139 589 1600 0.0153
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 0.1704
ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲ ဘူးခူ ဘူးခူ 52 289 600 0.0545
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေး ဂျုတ်ကုန်း ခင်ပြန့်ကြီး 148 664 4800 51000
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦး တိန်ညို တိန်ညို (ရွာသစ်) 875 3350 10000 170400
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 6000 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 6000 0.0135
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 8000 0.0392
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ဒရယ်အင်း 95 445 3200 0.027
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.0252
ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင် ဆီဆိုင် ဖါလိုင်ခြား 46 229 1000 0.0105
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) မြေခြား (မြောက်) 129 571 1200 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) ပိန်းနဲပင် 116 456 1200 0.0135
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ရှမ်း 85 383 3200 0.0216
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 87 429 3200 0.0198
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) ပိန်းနဲပင် 116 456 3200 0.027
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ပွေးလှ စင်္ကြာကုန်း 120 630 3200 0.0144
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ အင်းပလက် 202 992 0 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 68 292 0 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သစ်အယ်ပင် 338 1567 0 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သစ်အယ်ပင် သရက်ပြား 159 738 0 0.018
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြင်းမူး လက်လဲ 139 589 1600 0.0144
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.0126
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ရိုးကန် ရိုးကန် 254 1115 6400 0.0264
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် သြဇာတော ဩဇာတော 407 1696 4800 60000
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ဒေါတကလဲ 138 770 1050 0.04804
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ထီးဗျားညေ 91 498 1050 0.05764
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို မာခရော်ရှေ့ ခိုးရားခူ 33 175 1050 0.0478
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို မာခရော်ရှေ့ ဒေါတထော 35 161 1050 0.04804
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို မာခရော်ရှေ့ ဒေါတထော 35 161 1050 0.04804
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ထီးသဲကူး 91 504 1000 0.0615
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 96 438 3200 0.0198
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 6400 0.0328
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ရှမ်း 85 383 3200 0.0216
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အရှေ့) 63 307 3200 0.0234
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ ကုန်းလွန်း လွိုင်ချို 19 105 800 0.045
ရှမ်းပြည်နယ် မိုးနဲ ကုန်းလွန်း လွိုင်ချို 19 105 800 0.045
ရှမ်းပြည်နယ် မောက်မယ် ဟိုလွိုင် မိုက်နု 118 657 1600 40000
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အနောက်) 120 528 3200 0.252
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ရှမ်း 85 383 1600 0.0108
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ရိုးကန် ရိုးကန် 254 1115 1600 0.0064
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား တောင်သာ အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.004
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို မာခရော်ရှေ့ ပရယ်တော် 44 233 1000 0.066
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) ပိန်းနဲပင် 129 571 3200 0.027
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို မာခရော်ရှေ့ ပရယ်တော် 40 180 1050 0.0933
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် သြဇာတော ဩဇာတော 407 1696 3200 50000
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) လောပလျားလဲ 22 117 1000 0.0617
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ဒေါကူလီ 33 169 1000 0.06125
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား တောင်သာ အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.004
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ဒေါကူလီ 33 175 1050 0.085
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) လောပလျားလဲ 21 117 1050 0.085
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ဒေါပိုရှေ့ 19 111 1000 0.067
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) လောလျာခူ 32 169 1000 0.047
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 3200 0.0126
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) လောလျာခူ 33 166 1050 0.08
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆို ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ဒေါပိုရှေ့ 17 112 1050 0.08
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 65 260 3200 0.0126
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 6400 0.0328
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.0264
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ မြေခြား (မြောက်) မြေခြား (မြောက်) 129 571 3200 0.027
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.0246
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား တောင်သာ အုဋ်ကျင်း 295 1745 1000 0.003
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ တမဲ နန်းပလန် 65 260 3200 0.0126
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကျောင်းရှေ့ကျင် 63 307 3200 0.0198
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ကြိမ်တော 96 438 1600 0.009
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 4800 0.02668
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ သရက်ကုန်း ရေချမ်းစင် 205 1043 1600 0.0063
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား တောင်သာ အုဋ်ကျင်း 295 1745 2000 0.009
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ရှမ်း 85 383 3200 0.0234
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချောက် ဆားတောင် ကံဒေါင်း 93 418 3200 50000
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်သား ဂွေး မယ်ညို 45 178 8000 0.0536
ရှမ်းပြည်နယ် ပင်းတယ ကူးကော် ချုပ်ချက် (အရှေ့) 63 307 3200 0.0234
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး တောင်ဇင်း ကောင်းပင်စီ 30 110 3600 0.03
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ပန်ပက် ပန်ပက်ပယ်မဆောင် 32 199 1000 0.0098
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ပန်ပက် ပန်ပက်ဆောင်းလူး 37 245 1000 0.0091
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ပန်ပက် ပန်ပက်ရွမ်းကူ 79 518 1000 0.0084
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ပန်ပက် ပန်ပက်ဒေါကီး 62 354 1000 0.0084
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ပန်ပက် ပန်ပက်ကတဲကူ 21 136 1000 0.0091
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို ဒေါဖု ဒေါဖု 46 216 1000 0.0098
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း စာရေး ရွာသာယာ 62 383 1200 0
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆို လိုဘာခို ဆောင်ဒူ 170 858 2000 0.0196