ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်းပေးပို့မှု

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သတင်းပေးပို့မှု အခြေအနေများ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြိုနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အိမ်ခြေ လူဦးရေ ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်)
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ဘလောက် 278 1284 1600 0.044
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ညောင်ဝိုင်း 214 1284 1600 0.044
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ကမာအုပ် ကမာအုပ် 167 794 3200 0.088
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် အဟောက် အဟောက် 233 1500 3000 0.11
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ဝဲကလိ ဝဲကလိ 165 828 3200 0.088
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ တော်ကူး ကျိုက်ကာ 205 944 440 0.011
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ ကွေ့ဝမ်း ကွေ့ဝမ်း 516 2660 1600 0.044
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် သပြေကုန်း သပြေကုန်း 136 915 3000 0.11
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 3200 0.06
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း မျက်ခါး 170 796 1600 0.04
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ကုန်းတန်းကြီး သန့်ဇင်ကြယ် 273 1373 5000 0.15
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး တူရွင်းတိုင် လက်ဝဲ 457 2089 8800 0.15
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ မမောက် မမောက် 300 1702 1200 0.0385
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း တောင်ဘွေ ငါးမျက်နှာ 72 289 8400 0.1
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ တော်ကူး ကျိုက်ကာ 205 944 1600 0.044
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ရင်းငြိမ် (မြောက်) သဗြုချောင် 966 5956 3000 0.11
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ကော့ထော် ကော့ထော် 235 1515 1500 0.055
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ကြိုးကြာ ကြာအင်း 123 475 1200 0.057
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ကျီးပင် ထန်းတပင် 98 327 1200 0.087
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ မမောက် မမောက် 300 1702 1200 0.0385
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် သပြေကုန်း ခင်တန်း 38 256 1500 0.055
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် သပြေကုန်း သပြေကုန်း 136 915 1500 0.055
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ကော့ထော် ကော့ထော် 235 1515 1600 0.055
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ကူတော ကူတော 551 2503 5000 0.2
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင် ကျွဲတဲ ကျွဲတဲ 481 580 4000 0.138
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပျော်ဘွယ် ဇဂျမ်း (တောင်) ဇဂျမ်း (တောင်) 219 1009 3600 0.096
မွန်ပြည်နယ် သထုံ နောင်ကုလား ရှမ်းရွာ 606 2876 3200 0.066
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ညောင်ကုန်းလေး ညောင်ကုန်းလေး 334 2136 1600 0.055
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကဝ ပင်ကလောင် သုံးခွ 150 907 2500 0.033
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တန်း ကုလားတန်း ရွှေပြည်သစ် 167 744 1800 0.12
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး တောင်ဇင်း ဘုန်းတော် (တောင်ဇင်း) 345 1593 7500 0.3
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး မြေနဲကြီး မြေနဲကြီး 173 883 2500 0.1
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံ ကျောင်းကုန်း ​ကျောင်းကုန်း 258 1081 3200 0.05
မွန်ပြည်နယ် သထုံ ဂေါ့ ကော့သန်ကျေးရွာ 30 150 2000 0.066
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ဝါခင်းကြီး ဝါခင်းကြီး 145 857 5000 0.2125
မွန်ပြည်နယ် သထုံ နောင်ကုလား ရွာကြီး 865 4452 3200 0.066
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် ကော့ထော် ကော့ထော် 234 1515 1600 0.055
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ငါ့မင်းမေး ငပိုင်တော 165 825 5000 0.29
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး တောင်ဇင်း မကျည်းစောက် 210 1200 5000 0.2
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင် လှပကစ် လှပကစ် 160 905 7000 0.248
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် တပ်မှူးချောင် ဘိုင်လောင်း 92 570 1600 0.055
နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိ ရေဆင်း ​ရေဆင်း 407 1613 3000 0.0584
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ငါ့မင်းမေး ငါ့မင်းမေး 405 2975 5000 0.21
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း တောင်ဘွေ ငါးမျက်နှာ 72 289 8400 0.042
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး ကုန်းဘုရား (ညောင်ပင်ကန်) ကုန်းဘုရား 350 1919 2500 0.08
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် တပ်မှူးချောင် ဘိုင်လောင်း 92 570 1600 0.055
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း ရွာသာယာ ဖန်ခါးပင် 109 563 2400 0.105
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်း တောင်ဘွေ ငါးမျက်နှာ 72 289 3600 0.063