နောက်ဆုံးရ ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်း

ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေရှားပါးပြတ်လပ်မှု ဒေသများသို့ သွားရောက် ရေလှူဒါန်မှု နောက်ဆုံးရ မှတ်တန်းအချက်အလက်များ

DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊အဟောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊အဟောက် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊သပြေကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ရင်းငြိမ် (မြောက်) ကျေးရွာအုပ်စု၊သဗြုချောင် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊သပြေကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကော့ထော် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကော့ထော် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ကမာအုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကမာအုပ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ဝဲကလိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ဝဲကလိ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 440 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊တော်ကူး ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျိုက်ကာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု၊ရှမ်းရွာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 2000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊ဂေါ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာကြီး ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 8400 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊တောင်ဘွေ ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးမျက်နှာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ကဝ မြို့နယ်၊မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊မမောက် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ကဝ မြို့နယ်၊မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊မမောက် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-နေပြည်တော်၊ဥတ္တရခရိုင်၊ဇေယျာသီရိ မြို့နယ်၊ရေဆင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊​ရေဆင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 2500 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊မြေနဲကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊မြေနဲကြီး ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊တောင်ဇင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊မကျည်းစောက် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 8800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊တူရွင်းတိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊လက်ဝဲ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊ကုန်းတန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊သန့်ဇင်ကြယ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊မျက်ခါး ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်(တောင်ပိုင်း)၊ကျောက်တန်း မြို့နယ်၊ကုလားတန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေပြည်သစ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရမည်းသင်းခရိုင်၊ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်၊ဇဂျမ်း (တောင်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဇဂျမ်း (တောင်) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 2500 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊ကုန်းဘုရား (ညောင်ပင်ကန်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ကုန်းဘုရား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ကျီးပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 2500 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ကဝ မြို့နယ်၊ပင်ကလောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊သုံးခွ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 7000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊သနပ်ပင် မြို့နယ်၊လှပကစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊လှပကစ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊သနပ်ပင် မြို့နယ်၊ကျွဲတဲ ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျွဲတဲ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊ကူတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ကူတော ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 8400 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊တောင်ဘွေ ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးမျက်နှာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊ငါ့မင်းမေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ငပိုင်တော ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊ငါ့မင်းမေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါ့မင်းမေး ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 2400 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ရွာသာယာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ဖန်ခါးပင် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးနက်ပြာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဖြီစိန်းနား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊တောရ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဖြီစိန်းနား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ပင်စုံ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ကင်းတောင် (ခ) ကြာညိုပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒုံးသိမ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ကင်းတောင် (ခ) ကြာညိုပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒုံးသိမ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ကင်းတောင် (ခ) ကြာညိုပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒုံးသိမ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ကင်းတောင် (ခ) ကြာညိုပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒုံးသိမ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 690 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊မောင်တော မြို့နယ်၊သက်ကိုင်ညာ ကျေးရွာအုပ်စု၊သက်ကိုင်ညာ (သက်) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4212 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊မောင်တော မြို့နယ်၊ရေနောက်ငါးသား ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေနောက်ငါးသား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊လင်းခေးရိုင်၊မိုးနဲ မြို့နယ်၊နောင်လိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊နောင်ယာဆိုင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊လင်းခေးရိုင်၊မိုးနဲ မြို့နယ်၊နောင်လိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊နောင်လိုင် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊လင်းခေးရိုင်၊မိုးနဲ မြို့နယ်၊နောင်လိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊လင်ဖူး ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဆောင်ညိမ့် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဖြီစိန်းနား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဖြီစိန်းနား ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ပင်စုံ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊မီးရယ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊မီးရယ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊တောရ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊လွယ်ပွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊တောရ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်အောင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်အောင်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊တောင် (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊လွယ်မော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊လွယ်မော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊နန်းပုလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ထီရီး (အရှေ့) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊နန်းပုလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ထီရီး (အရှေ့) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊ဘန့်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ပင်စိမ်းစု (တောင်) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊ဘန့်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ပင်စိမ်းစု (မြောက်) ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊ဘန့်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကန့်ကော်ပင် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊လိန့်ညား ကျေးရွာအုပ်စု၊ကောင်ဘာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်လောင်း မြို့နယ်၊လိန့်ညား ကျေးရွာအုပ်စု၊ကောင်ဘာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောခရိုင်၊ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ကင်းတောင် (ခ) ကြာညိုပြင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒုံးသိမ် ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးနက်ပြာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးနက်ပြာ ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ပန်းကုန်း ကျေးရွာ

DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း

ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊သနပ်ပင် မြို့နယ်၊ကမ်းပြို ကျေးရွာအုပ်စု၊ကမ်းပျို ကျေးရွာ